B. Sc Chemistry Honors VI Semester

Bioinorganic Chemistry Assignment January 2021, 

C XIII: Inorganic Chemistry IV

B. Sc Chemistry Honors VI Semester

Bioinorganic Chemistry Assignment February 2021, 

C XIII: Inorganic Chemistry IV